P.tros tros

SE Brazil wet coastal mountains from ES to SC, rarer southward. (T)