P.montezuma montezuma

Mexico, mostly on the W coast. (T)